I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 215.     Från sida 205 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Kristus pröfvar sina efterföljare genom att bringa dem i beröring med de hjälplösa och fattiga, som äro beroende af deras omsorg. Genom vår kärlek och omvårdnad gent emot hans behöfvande barn visa vi äktheten af vår kär1ek till honom. Försumma vi dem, så visa vi oss därmed vara fa1ska 1ärjungar, främmande för Kristus och hans kärlek.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.