I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 215.     Från sida 205 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Hem För Förälbralösa.
Om allt, som verkligen kunde göras, b1efve gjordt för att förskaffa fami1jehem åt föräldralösa barn, skulle ännu många finnas kvar, som behöfde omvårdnad. Många af dessa barn hafva ärft dåliga böjelser. De äro otacksamma, obehagliga och förhärdade, men de äro återlösta genom Kristi blod och i hans ögon lika dyrbara som våra egna små. Om icke en hjälpande hand uträckes mot dem, komma de att växa upp i okunnighet och hemfana åt last och brott. Många af dessa barn skulle kunna räddas genom att upgtagas i barnasyler.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.