I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 216.     Från sida 206 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Öfverinseendet öfver sådana hem bör ej anförtros åt andra än godhjärtade, bildade och själfuppoffrande män och kvinnor, som upptaga arbetet af kärlek till Kristus och som uppfostra barnen för honom. Under dylik vård kunna många hemlösa och försummade barn uppfostras till nyttiga medlemmar i samhället, själfva blifva till heder för Kristus och i sin tnr en hjälp för andra.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.