I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 216.     Från sida 206 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Ingen kan utöfva sann välgörenhet utan själfförsakelse. Endast genom ett lif i enkelhet, själfförnekelse och den största sparsamhet är det oss möjligt att utföra den mission, som blifvit oss anvisad såsom Kristi representanter. Högmod och världslig äretystnad måste aBägsnas nr våra hjärtan. I all vår verksamhet måste den osjälfviskhet, som uppenbarade sig i Kristi lif, taga sig uttryck. På väggarna i våra hem, på talJor och möbler böra vi läsa: "Skaffa arma husvilla ett hem." I våra klädskåp böra vi se skrifvet liksom med ett Guds finger: "Kläd den nakne." I matsalen och på bordet, som är dukadt med riklig föda, böra vi skymta orden: "Att du bryter ditt bröd åt den hungrande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.