I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 217.     Från sida 206 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Tusentals sätt, på hvilka vi kunna göra oss nyttiga, finnas nära till hands. Ofta klaga vi öfver våra knappa tillgångar, men om de kristna i allmänhet toge saken på allvar, skulle tillgångarna tusenfaldt förökas. Det är själfviskheten och det egna jagets tillfredsställande, som lägger hinder i vår väg, då vi skola göra godt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.