I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 217.     Från sida 207 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Många, som gifva sig ut för att vara kristna, förslösa så mycket på kläder, att de hafva ingenting öfver för andras behof. De mena, att de måste hafva kostbara smycken och dyrbara kläder, utan att taga hänsyn till deras nöd, som endast med svårighet kunna förskaffa sig äfven den enklaste klädnad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.