I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 217.     Från sida 207 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Min syster, om du vill kläda dig i öfverensstämmelse med de regler bibeln innehåller, skall du hafva öfverflöd till att hjälpa dina fattigare systrar med. Du skulle icke endast hafva penningar, utan äfven tid. Ofta behöfves just det senare bäst. Det gifves många, som du skulle kunna hjälpa genom dina råd, din insikt och skicklighet, t. ex. genom att visa dem, hur de kunna kläda sig enkelt och likväl smakfullt. Mången kvinna håller sig borta från Guds hus, emedan hennes luggslitna, illasittande dräkt utgör en sådan slående kontrast till andras. Mången känslig själ hyser på grund häraf en känsla af bitter förödmjukelse och af att vara orättvist behandlad. Mer än en ledes af denna orsak till att tvifla på religionen och till att förhärda sitt hjärta mot evangelium.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.