I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 218.     Från sida 207 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Kristus bjuder oss: "5amlen tillhopa de öfverblifna styckena, att icke något må förfaras." Medan tusentals människor hvarje dag omkomma genom hungersnöd, mord, eld och farsoter, tillkommer det hvar och en, som älskar människosläktet, att tillse, att ingenting förstöres och att ingenting onödigtvis bortkastas, hvaraf en mänsklig varelse kunde draga nytta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.