I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 218.     Från sida 208 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Det är orätt af oss att förspilla vår tid och att förslösa våra tankar. Vi förlora hvarje ögonblick, som vi ägna åt själfviskhet. Om hvarje ögonblick värderades och uppskattades rätt, skulle vi hafva tid för allt, hvad vi borde göra för oss själfva eller för världen. Vid utgifvandet af penningar, vid förbrukandet af tid, krafter och tillfällen må den kristne se upp till Gud och bedja honom om hjälp. "Om någon af eder har brist på vishet, han bedje därom af Gud, som i enfald och utan förebråelser gifver åt alla; och hon skall varda honom gifven."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.