I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 212.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Mången fader, som genom döden blifvit kallad att lämna sina älskade, har dött i tron på Guds löften att sörja för dem. Gud drager omsorg om änkor och faderlösa, icke genom nnderverk i sändande af manna från himmelen, icke heller genom korpar, som bringa dem bröd, utan genom att utföra ett under på mänskliga hjärtan, hvar vid själviskheten fördrifves och den kristliga kärlekens källor öppnas. Kristus öfverlämnade åt sina efterföljare ett dyrbart testamente i de bedröfvade och fattiga, som hafva de största anspråk på vårt deltagande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.