I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 213.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

I hem, som äro försedda med lifvets bekvämligheter, i spannmålsbodar, fulla af rika skördars öfverflöd, i magasin, fulla af väfstolens alster, och i kassahvalf, fyllda af gnid och silver, har Gud nedlagt medel för dessa behöfvandes underhåll. Han uppmanar oss att vara de redskap, genom hvilka hans rikedomar kunna tillflyta andra.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.