I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 86.     Från sida 81 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Den sjuke mannen låg på sin matta och lyfte tillfälligtvis sitt hufvud för att se ned i dammen, då ett mildt och medlidsamt ansikte lutade sig öfver honom och orden: "Vill du blifva helbrägda?, fängslade hans uppmärksamhet. Då vaknade hoppet i hans hjärta. Han kände, att han måste få hjälp på något sätt. Men snart förlorade han åter hoppet, när han mindes, huru ofta han förgäfves sökt att nå dammen och hur liten utsikt han hade att kunna lefva, till dess den ånyo upprördes. Och han vände sig mödosamt bort, sägande: "Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.