I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 87.     Från sida 83 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus hade icke gifvit den lame någon försäkran om gudomlig hjälp. Mannen kunde hafva sagt: "Herre, om du vill göra mig helbrägda, så vill jag lyda ditt ord." Han kunde hafva dröjt tviflande och skulle sålunda hafva förlorat sin enda utsikt att blifva botad. Men nej, han trodde Kristi ord, trodde, att han bifvit helbrägdagjord. Han gjorde genast en ansträngning att resa sig, och Gud gaf honom kraften att göra det; han var villig att gå, och han gick. Han handlade efter Kristi ord, och han vardt he1brägda.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.