I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 88.     Från sida 83 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Synden har förgiftat själfva lifskällan. Men Kristus säger: "Jag vill taga dina synder. Jag vill gifva dig frid. Jag har köpt dig med mitt blod, och du är min. Min nåd skall stålsätta din svaga vilja, och dina samvetskval öfver synden skall jag borttaga." När frestelser ansätta dig, när du intages af bekymmer och oro, när du är nedtryckt och missmodig och nära att förtvifla, se då på Jesus, och mörkret, som omgifver dig, skall skingras genom hans närvaros klara ljus. När synden kämpar att vinna herravälde i din själ och tynger ditt samvete, se då på Frälsaren. Hans nåd förmår att öfvervinna synden. Upplyft till honom ditt af tacksamhet fyllda hjärta, som bäfvar af ovisshet, och grip det hopp du ser framför dig. Kristus väntar att upptaga dig i sin familj. Hans kraft skall ersätta din svaghet. Han vill leda dig steg för steg. Lägg din hand i hans och låt honom ledsaga dig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.