I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 90.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"Gå och synda icke härefter."
Tämpelfesten var just till ända. Prästerna och de skriftlärda i Jerusalem hade misslyckats i sina stämplingar mot Jesus, och när aftonen kom, gick hvar och en ,hem till sitt. Men Jesus gick till Oljebärget."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.