I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 90.     Från sida 85 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Snart blef han emellertid afbruten. En skara skriftlärda och fariseer nalkades honom, släpande med sig en skräckslagen kvinna, hvilken de med vrede och ifriga röster anklagade för öfverträdelse af budet: "Du skall icke göra hor." Knuffande henne fram till Jesus, sade de med hycklad aktning: "Mästare, denna kvinna har å bar gärning blifvit beträdd med hor. Och Moses har bjudit oss i lagen, att sådana skoja stenas. Hvad säger då du?"

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.