I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 92.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus reste sig upp, och fästande sina blickar på de skrymtaktiga männen, sade han: "Den af eder, som är utan synd, han kaste första stenen på henne." Och i det han böjde sig ned, fortsatte han att skrifva på jorden. Han hade icke åsidosatt Moses' lag och ej heller förgripit sig på Roms myndighet. Åklagarna hade lidit nederlag. Nu stodo de inför honom, som är renheten själf, beröfvade sin föregifna helighets klädnad, skyldiga och dömda. Darrande af fruktan, att deras lifs hemliga missgärningar skulle uppenbaras för folket, smögo de sig med böjda hufvuden och sänkta ögon bort, kvarlämnande sitt offer hos den förbarmande Frälsaren. Jesus reste sig nu upp, och i det han såg på kvinnan, sade han: "Hvaräro dina åklagare? Har ingen dömt dig? Men hon sade: Ingen, Herre! Då sade Jesus till henne: Icke heller dömer jag dig. Gå, och synda icke härefter."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.