I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 93.     Från sida 88 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus känner hvarje själs omständigheter. Ju större syndarens skuld är, dess mer behöfver han Frälsaren, h vars hjärta, som öfverflödar af gudomlig kärlek och sympati, känner sig fram för allt draget till den, som är mest hopplöst insnärjd i fiendens snaror. Med sitt eget blod har han undertecknat släktets frihetsbref.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.