I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 93.     Från sida 88 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus önskar icke, att människor, som blifvit köpta med ett sådant pris, skola blifva ett byte för fiendens frestelser. Han vill icke, att vi skola öfvervinnas och förgås. Han, som tyglade lejonen i gropen och som vandrade med sina trogna vittnen midt ibland de rasande eldslågorna, är lika redo att komma oss till hjälp i underkufvandet af vår onda natur. Han står nu inför nådens altare och frambär inför Gud deras böner, som önska hans hjälp. Han bortstöter ingen gråtande, ångerfull själ. Med glädje vill han tillgifva alla, som komma till honom bedjande om förlåtelse och upprättelse. Han säger icke till någon allt, som han kunde uppenbara, men han uppmanar hvarje fruktande själ att fatta mod. Hvar och en, som vill, kan tillägna sig Guds kraft och söka frid hos honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.