I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 94.     Från sida 90 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Då Jesus stod i Kapernaums synagoga och talade om sin mission att frigöra syndens slafvar, afbröts han af ett ångestskri. En besatt rusade fram bland folket, ropande: "Ack, hvad hafva vi att göra med dig; Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärfva oss? Jag vet, hvem du är, Guds helige."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.