I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 96.     Från sida 92 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Äfven i dag befinna sig skaror af människor under onda andars makt på samma sätt som den besatte i Kapernaum. Alla, som med vett och vilja afvikit från Guds bud, ställa sig själva under satans, herravälde. Många människor hängifva sig åt det onda i den tanken att de efter behag kunna upphöra därmed, men de bedraga_ gång på gång, till dess de finna, att de behärskas af en starkare vilja än deras egen. De kunna icke frigöra sig från denna hemlighetsfulla makt. En eller annan hemlig synd eller passion kan göra dem till fångar, lika hjälplöst bundna som den besatte i Kapernaum.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.