I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 96.     Från sida 92 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Likväl är dessa människors ställning icke hopplös. Gud behärskar visserligen icke vår vilja utan vårt medgifvande, men hvarje människa har frihet att välja, hvilken kraft hon önskar skall råda öfver henne. Ingen har sjunkit så djupt, ingen är så föraktlig, att han icke kan finna räddning i Kristus. Visserligen kunde den besatte, då han ville bedja, endast uttala satans ord, men hjärtats onttalade vädjan blef hörd. Den nödställda själens rop skall, om den också icke kan yttra sig i ord, ingalunda blifva opåaktadt. De, som besluta sig för att ingå förbund med Gud, öfverlämnas icke åt satans makt eller åt sin egen naturs svaghet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.