I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 97.     Från sida 94 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

I likhet med de tolf apostlarna erhöllo äfven de sjuttio lärjungar, som Jesus sedermera utsände, öfvernaturlig makt såsom insegel på sin mission. När deras arbete var fullbordadt, återvände de med glädje, sägande: "Herre, äfven de onda andarna äro oss underdåniga i ditt namn." Jesus svarade: "J ag såg satan fana ifrån himmelen såsom en ljungeld."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.