I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 98.     Från sida 94 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Den Helige Andes allsmäktiga kraft är den botfärdiga själens värn. Kristus tillåter icke att någon som i ånger och tro gjort anspråk på hans beskydd, råkar under fiendens makt. Det är väl sannt, att satan är ett mäktigt väsen, men, lofvad vare Gud, vi hafva en allsmäktig Frälsare, som utkastat den onde från himmelen. Satan finner behag däri, att vi tala om hans makt såsom stor. Hvarför sknlle vi icke tala om Jesus? Hvarför skulle vi icke upphöja hans makt och hans kärlek?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.