Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 4. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Ogräset

Läran i denna liknelse illustreras med Guds egen behandling av människor och änglar. Satan är en bedragare. Då han syndade i himmelen, genomskådade inte ens de trofasta änglarna hans karaktär tillfullo. Det var därför, som Gud inte genast utplånade Satan. Hade Han gjort det, skulle de heliga änglarna inte ha uppfattat Guds rättfärdighet och kärlek. Hade Guds godhet betvivlats, skulle detta ha fungerat som ond säd, vilken skulle ha fört med sig syndens och eländets bittra frukt. Därför skonades det ondas upphovsman, för att fullt utveckla sin karaktär. Genom långa tider har Gud uthärdat smärtan av, att skåda onda gärningar, Han har skänkt Golgatas oändliga Gåva, framför att låta någon bedras av den Ondes felaktiga framställningar; ty ogräset kunde ej utrotas utan fara för, att också slita upp det dyrbara vetet. Och skall vi då inte vara lika överseende mot våra medmänniskor, som himmelens och jordens Herre är mot Satan?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.