Kolportör evangelisten kapitel 11. 81.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Förenade ansträngningar.

Skall icke träda i stället för budskapet.
Men fastän hälsovårdsarbetet ha,. sin plats i förkunnelsen av den tredje ängelns budskap, må dess förespråkare dock på intet säll sträva efter att sälta det i stället för budskapet. Hälsovådsböckerna böra givas sin plats, men utbredandet av dessa böcker är blott en av de många grenarna i det stora verk, som skall utföras. Den entusiasm för hälsovårdsböckerna, som man samtidigt uppväcker hos kolportören, må icke leda till, att andra viktiga böcker, som borde spridas bland folket, uteslutas. De som hava uppsikt över kolportörsarbetet böra vara män, som kunna bedöma, i vilket förhållande varje gren av verket slår till det hela. De böra skänka spridningen av hälsovårdslitteraturen nödig uppmärksamhet, men icke göra denna gren så framträdande, att arbetarna därigenom dragas bort från andra grenar, som äro av väsentlig betydelse, och man således utesluter de böcker, som isynnerhet bringa världen sanningens budskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.