Kolportör evangelisten kapitel 14. 89.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Våra böcker skola säljas och läsas.

Icke från ytliga kretsar.
Missionärer behövas överallt. I alla delar av arbetsfältet böra kolportörer väljas, icke från sällskapslivets ytliga kretsar, icke bland män och kvinnor. som icke duga till något och som icke hava framgång i någonting, utan bland sådana som äga ett behagligt uppträdande, takt, klar omdömesförmåga och duglighet. Sådana personer behövas, om de skola hava framgång såsom kolportörer och bokagenter. Men det händer, att kortsynta predikanter smickra dem med att de borde använda sina förmågor i predikoverksamheten i stället för att endast gå såsom kolportörer. På detta sätt förringa de arbetet. De påverka dem till att söka sig predikantbevillning; och just de, som kunde utbildas till goda missionärer för att besöka människorna i hemmen och tala och bedja med dem, bliva dåliga predikanter; och det fält, varpå så mycket arbete behöves och där så mycke i gott kunde uträttas för saken, försummas. Den plikttrogne kolportören såväl som predikanten bör hava en rimlig gottgörelse för sitt arbete, då det utföres i trohet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.