Kolportör evangelisten kapitel 14. 91.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Våra böcker skola säljas och läsas.

Omsättningen ökar behovet.
Våra förlagshus böra utvisa jämn framgång. Vårt folk kan stödja dem, såvitt de visa veckligt intresse för alt få våra tryckalster ut i marknaden. Men utvisas lika litet interesse under det kommande året som under det förflutna, skall förtjänsten bliva mycket knapp. Ju större spridning våra böcker få, desto större skall behovet bliva av böcker, som förklara sanningens bok. Många ha fått avsmak för de självmotsägelser, de villfarelser och det avfall, som råder inom kristenheten, samt för de tillställningar, basarer och lotterier och andra påfund, som man tillgripit för att samla penningar för kyrkliga ändamål. Det finnes många, som söka efter ljus i mörkret. Om våra tidningar, traktater och böcker, vilka innehålla en klar utläggning av bibelns sanningar, finge en riktigt stor spridning, skulle många finna, att de innehålla just vad de söka efter. Men många av bröderna bära sig ät, som menade de, att människorna skulle komma till dem eller sända bud till deras kontor för att erhålla skrifter, då tusenden icke veta, att de existera.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.