Kolportör evangelisten kapitel 3. 27.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återupplivandet av kolportörsarbetet.

Om de, som känna sanningen, ville leva efter den, skulle de finna på sätt att nå människorna, där de äro. Det var på grund av Guds förutseende, som de troende i den första kristna församlingen blevo spridda ut över landet och från Jerusalem kommo till andra delar av världen. Kristi lärjungar kvarstannade icke i Jerusalem eller i närbelägna städer, ulan de drogo utom sitt eget lands gränser, ut på de stora att farvägarna för att söka de förlorade och föra dem till Gud. Den dag som nu är, önskar Herren se sitt verk föras framåt på många platser. Vi må icke inskränka vår verksamhet till endast några få frukter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.