Kolportör evangelisten kapitel 4. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Inflytandet av våra tryckalster.

I andra länder.
Jag har blivit visad, att våra förlagsalster redan ha påverkat människor i andra länder och nedbrutit fördomens och vantrons stängsel. Jag har blivit visad, att män och kvinnor med stor interesse läsa tidningar och småskrifter innehållande den närvarande sanningen. De läsa de för dem så nya och förunderliga bevisen och slå med nyvaknat interesse upp sina biblar, under det sanningar, som förr varit dunkla, bliva klara och förståeliga, isynnerhet frågan angående sabbaten. Och i det de rannsaka skriften för alt se, om det förhåller sig så, uppgår helt nytt ljus för dem; ty änglar äro tillstädes för att inprägla i deras sinnen de sanningar, som finnas i de skrifter, de läsa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.