Kolportör evangelisten kapitel 5. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

En kallelse till kolportörer.*

Sanitarium, Cal., den 15 maj 1900. (Utgivet i seperattryck (på engelska))
Kolportörsarbetet bör icke längre försummas. Det har många gånger visats mig, att vi borde visa större intresse för kolportörsarbetet. Spridandet av vår litteratur är ett mycket viktigt medel, varigenom det ljus, som Gud har skänkt församlingen, kan utstråla till världen. De böcker, som säljas av våra kolportörer, öppna många människors sinnen för Kristi outsägliga rikedom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.