Kolportör evangelisten kapitel 5. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

En kallelse till kolportörer.*

Kolportörskampanjer.
I Herrens tjänst finnas många slags arbeten att utföra. Vedhuggaren var förbunden med tempeltjänsten lika väl som präster av olika rang, vilka buro olika ansvar. Våra församlingsmedlemmar skola slå upp och vara ljus, ty ljuset har uppgått över dem. Låt dem, som känna sanningen, vakna upp ur sömnen och på allt sätt bemöda sig att nå människorna på den plats, där de är Henens verk må icke längre försummas och komma efter våra världsliga intressen. Det är icke tid att vara sysslolös eller försagd. Evangeliet skall förkunnas i hela världen. De tryckalster, som innehålla närvarande sanningens ljus, skola utsändas till alla platser. Kolportörskampanjer böra organiseras för försäljning av vår litteratur, så alt världen må bliva upplyst om det, som väntar oss i en nära framtid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.