Kolportör evangelisten kapitel 5. 35.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

En kallelse till kolportörer.*

Som jägare och fiskare.
Kolportör-evangelister behövas, vilka likt jägare och fiskare kunna gå ut och fånga själar Kotportörsarbetet bör nu upptagas på allvar. Den kolportör, som av Jesus lär att vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat, kan göra mycket gott. Kolportörerna - de böra helst gå två och två tillsammans - kunna nå en klar av människor som vi icke kunna nå med vår predikoverksamhet. Från hem till hem bringa de sanningens budskap. På detta sätt kunna de i nära beröring med människorna och finna många tillfällen att lata om Frälsaren. Låt dem sjunga och bedja med dem, som bliva intresserade i de sanningar, de ha att giva dem. Låt dem tala Kristi ord i hemmen. De kunna vara vissa om framgång, ty de ha ju löftet: "Se, jag år med eder alla dagar intill världens ände." Kolportörer, som gå ut besjälade av Mästarens sinnelag, ha himmelska väsen till följeslagare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.