Kolportör evangelisten kapitel 6. 42.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Anden giver allvar.
Del var en glädje för Kristus att hjälpa de behövande, uppsöka de förlorade, rädda de döende och uppmuntra de betrykta, att helbrägdagöra de sjuka och tala tröstens och medlidandes ond till de sörjande och lidande. Ju mera vi besjälas av hans Ande, desto ivrigare och allvarligare skola vi verka för vår omgivning, och ju mera vi göra rör andra, desto större kärlek skola vi hava till arbetet och desto större glädje av alt följa i Mästarens fotspår. Vårt hjärta skall bliva fyllt av Guds kärlek, och med heligt allvar och en överbevisningens kraft skola vi tala om den korsfäste Frälsaren.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.