Kolportör evangelisten kapitel 6. 42.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Glädje och mod.
Jag frågar dem, till vilka sanningens ljus har kommit: Vad ämnen I göra under det år, som ligger framför eder? Viljen I upphöra med alt strida mol varandra, varigenom I försvagen och omintetgören människornas tro? Viljen I hellre använda tiden till att styrka det övriga, som håller på att dö? När vårt folk beflitar sig om alt trofast arbeta för Mästaren, skola klagomålen upphöra. Många skola vakna upp ur den sömnaktighet, som ruinerar dem till kropp och själ. I arbetet för själar skola de få erfarenheter, som de kunna omtala för andra, då de samlas för att tillbedja Gud. De vittnesbörd, de avlägga, skola då icke vara torra och innehållslösa, utan fulla av liv och glädje, i stället för att tänka på och tala om sina bröders och systers fel och sina egna prövningar, skola de länka på och tala om Kristi kärlek och ivrigt sträva efter att bliva mera dugliga arbetare för honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.