Kolportör evangelisten kapitel 9. 72.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Finansfrågan.

Dörren stängd och reglad.
Sakerna böra ordnas på sådant sätt, att kolportörerna ha nog att leva av utan att komma i ekonomiska svårigheter. Denna frestelsens dörr må stångas och reglas. Hur ärlig en kolportör än må vara, kunna förhållanden uppstå, varunder han råkar i svår frestelse. Lättja och liknöjdhet äro icke frukter, som växa på det kristliga trädet. Ingen kan vara pliktförgäten eller oärlig i utförandet av Herrens verk och likväl stå utan skuld inför Guds ögon. Alla, som äro det, förneka genom sitt handlingssätt Kristus. Under det de föregiva sig bevara Guds lag och lära andra att hålla den, uraktlåta de själva att iakttaga dess principer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.