Kolportör evangelisten kapitel 9. 73.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Finansfrågan.

Herrens ägodelar böra förvaltas med trohet. Då han givit människan liv, hälsa och sunt förnuft, givit henne fysisk och moralisk styrka, som han önskar, att hon skall utveckla, böra då icke dessa gåvor med trohet och flit användas till hans namns ära? Ha våra bröder betänkt, att de må avlägga räkenskap för alla de gåvor, han givit dem? Ha de handlat visligt med sin Herres pund eller ha de oförsiktigt slösat bort det och slå upptecknade i himmelen såsom otrogna tjänare? Många ödsla med sin Herres penningar genom ett överdådigt levnadssätt, de förvärva sig ingen erfarenhet i självförnekelse utan slösa bort penningarna på fåfänglighet och försumma att taga upp korset. Många, vilka haft dyrbara tillfällen, ha ödslat bort sitt liv och ha nu råkat i lidande och armod.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.