Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 329.     Från sida 329 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Resan tog nästan två dagar i anspråk och Kornelius hade den stora förmånen, att öppna sin dörr för en evangelisk predikant, som enligt Guds försäkran skulle undervisa honom och hans hushåll om, hur de skulle kunna bli frälsta. Medan budbärarna var iväg på sitt ärende, hade hövitsmannen samlat så många släktingar, som kunde komma, så att de, så väl som han, skulle bli undervisade i sanningen. Då Petrus kom, var en stor grupp samlad. De väntade ivrigt på, att lyssna till hans ord.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.