Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 333.     Från sida 333 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Då framlade Petrus hela saken öppet för dem. Han berättade om sin upplevelse med synen, och sade eftertryckligt, att det ej längre tilltalade honom, att upprätthålla skiljemuren mellan omskärelse och icke omskärelse, eller att betrakta hedningarna som orena, ty Gud tar inte hänsyn till personen. Han underrättade dem om Guds befallning, att gå till hedningarna, budbärarnas ankomst, sin resa till Cesarea, och mötet med Kornelius och gruppen, som var samlad i hans hus. Hans försiktighetsmått klargjordes för bröderna, då han, fast Gud hade befallt honom att uppsöka hedningens hus, hade tagit med sig sex lärjungar, som kunde vittna om alla hans förehavanden under vistelsen där. Han återberättade huvudinnehållet i sitt samtal med Kornelius, där den sistnämnde hade berättat för honom om sin syn, vari han hade anmodats, att sända budbärare till Joppe, för att få Petrus hem till sig. Petrus skulle yppa de ord, varigenom han och hela hans hushåll kunde bli frälsta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.