Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 325.     Från sida 325 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Kornelius hade ingen förnuftsmässig tro på Kristus, även om han trodde profetiorna, och såg fram till Messias’ ankomst. Genom sin kärlek till och lydnad mot Gud hade han kommit Honom nära, och var redo, att ta emot Frälsaren, då Han skulle uppenbaras för honom. Fördömd blir man, när man förkastar det givna ljuset. Hövitsmannen eller officeren tillhörde en fin familj, och innehade en högt betrodd och ärad ställning; men dessa omständigheter hade inte fördärvat hans ädla karaktärsdrag. Sann godhet och storhet i förening gjorde honom till en rättskaffens man. Hans inflytande var till gagn för alla, som han kom i beröring med.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.