Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 326.     Från sida 326 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Här visade Gud åter Sin avsikt med evangeliets tjänst, och med Sin organiserade menighet. Hans ängel var inte den, som skulle berätta för Kornelius om korset. En människa, själv underkastad mänskliga fel och frestelser, skulle instruera honom om den korsfäste, uppståndne och till himmelen uppstigne Frälsaren. Den himmelske budbäraren var utsänd, för att förklara avsikten med, att sätta Kornelius i samband med Guds tjänare, som skulle lära honom, hur han och hans hushåll kunde bli frälsta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.