Samlevnad kapitel 5. 47.     Från sida 47 i den engelska utgåva.tillbaka

Den Kristnes äkta Hälfts Uppförande

Förtrösta på Kristi förtjänster. Du tillhör Jesus Kristus. Han har köpt Dig till oändlig kostnad för Sig Själv. Du är Hans genom skapelse och förlossning. Du vet, vem Du litar på, även om Ditt himmelska hopp stundom ter sig osäkert. Ditt hopp om Himmelen stöttar sig bara på Jesu Kristi förtjänster. Just nu kan Du vinna en levande erfarenhet av det, som hör till Gud. Genom att blicka på Jesus i tro och lita på Hans förtjänster, dunstar alla tvivel på Hans kärlek likt daggen inför morgonsolens sken.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.