Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 80.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Det var fara för, att Maria kunde anse, att hennes släktskap med Jesus gav henne rättighet, att ställa särskilda anspråk på Honom och att, i viss mån, vägleda Honom i Hans uppgift. I trettio år hade Han varit henne en kärleksfull och lydig son, och Hans kärlek var oförändrad, men Han måste nu sköta om det, som tillhörde Hans Fader. Såsom varande den Högstes Son och världens Frälsare, fick intet jordiskt band hindra Honom i Hans kallelse, eller påverka Hans handlingssätt. Han måste vara fri till, att göra Guds vilja. Detta är en lärdom även för oss. Guds fordringar är för mer, än mänskliga släktskapsband. Ingen jordisk lockelse skulle vända våra steg från den väg, som plikten bjuder oss att gå.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.