Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 80.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Orden: ”min stund är ännu icke kommen” åsyftar sakförhållandet, att varje handling, som Kristus utförde under Sitt jordiska liv, var en uppfyllelse av den plan, som hade varit till av evighet. Innan Han kom till jorden, låg denna plan utvecklad för Honom, fullkomlig till alla delar. Men under det, att Han vandrade omkring ibland människorna, leddes Han steg för steg av Faderns vilja. Han tvekade inte att handla, då den bestämda tiden var inne. Och med samma undergivenhet väntade Han, till dess att tiden hade kommit.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.