Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 83.     Från sida 151 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Såsom Kristi lärjungar skall vi ej umgås med världen blott för nöjes skull, för att ta del i dess dåraktigheter. Ett sådant umgänge kan endast bli till skada. Vi skulle aldrig ge vårt samtycke till synden genom våra ord eller våra gärningar, vår tystnad eller vår närvaro. Varthelst vi går, skall vi ta Jesus med oss och låta andra se vår Frälsares skönhet. De, som söker att bevara sin religion, genom att dölja den inom ogenomträngliga skiljemurar, förlorar dyrbara tillfällen att göra gott. Genom umgängeslivets förbindelser kommer kristendomen i beröring med världen. Envar, som tagit emot det gudomliga ljuset, skall lysa upp vägen för dem, som ej lärt känna Livets ljus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.