Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 101.     Från sida 191 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Jesus hade visat, att Han var fri från judiska fördomar mot samariterna. Nu sökte Han, att bryta ned samariternas fördomar mot judarna. Med hänsyftning på förhållandet, att samariternas tro var besmittad med hedendom, förklarade Han, att frälsningens stora sanningar hade blivit anförtrodda åt judarna och att från dem skulle Messias komma. I sina Heliga Skrifter hade de en klar framställning av Guds karaktär och Hans rikes grundsatser. Jesus räknade Sig som jude, som en i det folk, vilket anförtrotts kunskapen om Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.