Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 214.     Från sida 411 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Jesus och Hans lärjungar hade nu kommit till en av städerna vid Cæsarea Filippi. De var utanför Galiléens gränser på ett område, där avguderi härskade. Här var lärjungarna utom räckhåll för judendomens kontrollerande inflytande och i närmare beröring med den hedniska gudstjänsten. Runt omkring dem kunde man finna former av den vidskepelse, som förekom i alla delar av världen. Jesus ville, att åsynen av dessa ting skulle få dem att känna sitt ansvar för hedningarna. Under Sin vistelse i denna trakt sökte Han, att undvika att tala offentligt till människorna och ägnade Sig i stället mera helt åt Sina lärjungar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.