Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 215.     Från sida 411 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Han ämnade nu att berätta för dem om Sitt förestående lidande. Men först drog Han Sig tillbaka, för att be för dem, för att deras hjärtan måtte bli beredda, att ta emot Hans ord. Då Han åter förenade Sig med dem, delgav Han dem inte genast det, som Han ville meddela dem. Dessförinnan gav Han tillfälle till, att bekänna sin tro på Honom, för att de måtte bli styrkta för den kommande prövningen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.