Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 257.     Från sida 485 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Grundat på Lukasevangeliet 9:51-56; 10:1-24.
Då slutet av Kristi verksamhet på jorden närmade sig, inträdde en förändring i Hans sätt att arbeta på. Dittills hade Han sökt, att undvika offentligheten och väcka oro ibland folket. Han hade vägrat, att ta emot dess hyllningar och skyndat från plats till plats, då den allmänna hänförelsen över Honom tycktes stiga över alla gränser. Gång på gång hade Han befallt, att ingen fick säga, att Han var Kristus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.