Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 258.     Från sida 488 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Jakob och Johannes, Jesu budbärare, var högeligen förtörnade över den skymf, som tillfogades deras Herre. De var fyllda med indignation över, att Han blivit så ohövligt bemött av samariterna, som Han hedrade med Sin närvaro. De hade nyligen varit med Honom på förklaringsberget och sett Honom förhärligad av Gud och ärad av Mose och Elia. Denna visade vanvördnad från samariternas sida skulle inte, menade de, få passera utan kännbar vedergällning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.